Původ příjmení

Naše příjmení vznikala během několika století, od 14. do 18. století, nejprve u šlechty, pak u měšťanů a u svobodných sedláků. Vývoj společnosti a zdokonalování veřejné správy vyžadovaly přesnou evidenci osob: tato potřeba vedla k ustalování příjmení.
Po rozmanitých nábězích byla u nás dědičnost a neměnnost příjmení uzákoněna r. 1780. Tehdy také dostali svá příjmení i bezzemci a čeleď. Dnešní grafická podoba příjmení se datuje od poloviny 19. století, kdy došlo k pravopisné reformě, která je základem moderního českého pravopisu.
Tato stránka byla udělána s pomocí knihy Doubravy Moldánové - Naše příjmení (rok vydání 2010).


Příjmení Vysvětlení původu
Arnošt z něm Ernest, Ornest = vážnost, rozhodnost
Bílá jmenný tvar příd. jména bílý
Blahnová z osobních jmen Blahoslav, Blahomil, Blažej
Bočinská pravděpodobně z boček = nemanželské dítě (levo)boček
Brunclíková patrně z Brunssík, hrdina rytířské pověsti; brunclík mor. nářečí = buclatý chlapec
Buriánková z osobního jména (den sv. Jana Bur Jana)
Dušková z podst. jména duše; z osobního jména Duchoslav
Dvořáková dvořák = svobodník, velký sedlák, hospodář velké usedlosti, dříve též = dvorský služebník
Hampl zdrob. ze zkr. něm. osobního jména Heimbrecht: heim = domov, beraht = skvělý (se změnou ei > a); snad někdy z lašského hampel = místo, kde se pere prádlo
Hanžlová domácí podoba osobního jména Johannes
Hnát přezdívka kostnatému člověku
Holásková ze jmenného tvaru příd. jména holý, ve významu lysý, bezvousý, ale také chudý
Holeček ze jmenného tvaru příd. jména holý, ve významu lysý, bezvousý, ale také chudý
Houdek houdek = houslista; dosud v nářečí na Chodsku
Janourek z lat. jména Johannes, což je z hebr. jména Jochánán = bůh je mocný
Jarešová ze jmen počínajících skupinou hlásek Jar-: Jaroslav = slavný silou, Jarohněv = silný ve hněvu apod., Jarolím z řec. jména Hieronymos = muž se svatým jménem
Jarolímková z Jeronym, z řec. jména Hieronymos = muž se svatým jménem
Jíchová jícha = polévka, omáčka; domácí tvar jména Jan
Junová ze jm. tvaru příd. jména juný = mladý, křepký; někdy též z John nář. změnou o > u
Kavková z názvu ptáka
Kodatová z osobního jména Nikodem, řec. Nikodémos = vítězství lidu
Kodetová z osobního jména Nikodem, řec. Nikodémos = vítězství lidu
Kopal ze slovesa kopat
Koutenský z podst. jména kout; kdo bydlil v koutě (lesa, vesnice apod.)
Kubáčková z osobního jména Jakub, z hebrejštiny Jahaqóbh = druhorozený
Maršálková původně maršálek = podkoní (z mare = kůň, schalk = čeledín), dozorce nad koňmi; pak vojenská hodnost; u nás celní zřízenec
Maturová z osobního jména Matouš, někdy z Matěj, obě tato jména z hebr. Mattithjáh = dar boží
Mikušová z osobního jména Mikuláš
Mosterd cizí jméno (=hořčice)
Nováková nový usedlík, nový soused; švec šijící jen novou obuv apod.
Očenášková z názvu modlitby se zjednodušenou výslovností skupiny tč > č
Oudshoorn cizí jméno
Pekař podle zaměstnání
Pincová z binz = sítina; někdy z něm. Pinz = houba, srov. slovensky nář. pinclík = hřib
Pírová z nářečního slova píro = péro
Plíhal ze slovesa plíhat (plíhat vlnu = rozčesávat ji před čištěním); plížit se; na Královéhradecku = chodit sem a tam
Pochmanová provozovatel stoupy; též něm. nář. Bachmann = člověk od potoka
Polák kdo přišel z Polska, je polské národnosti; ze slova polan = kdo obdělává pole; venkovan; polská mince; z místního jména Pole
Prchlíková ze substantivizovaného příd. jm. prchlý - náklonný ke hněvu; druh ovsa (který má sklon k vypadávání zrna); též prchlík = uprchlík
Rendl něm. zdrobnělina. ze jmen obsahujících jmeno Rand = štít
Řeháková z osobního jména Řehoř
Seidlová z něm. jména Siegfried sigú = vítězství, fridú = mír, přes dom. podobu Sitto > Seid + el (zdrob.)
Sladkovská sladkovský = tovaryš v pivovaře
Sláma přezdívka někomu, kdo má světlé vlasy
Sovová sova = název ptáka; přenes. člověk s kulatýma očima; mrzout; z přezdívky pekařům (bdí v noci jako sovy); podle domov. znamení; morav. nář. sova = pant na dveřích
Šavrdová snad z osobního jména Šavel
Šebková z osobního jména Šebestián
Ševcová podle zaměstnání; též ryba ježdík a lín; přeneseně rychlý a pohyblivý člověk
Šilhavý ze slovesa šilhat
Šimůnek osobní jméno z hebr. Šimhón = naslouchající; apoštolské jméno
Švecová podle zaměstnání; též ryba ježdík a lín; přeneseně rychlý a pohyblivý člověk
Toušková ze zdrobněliny jména Matouš nebo Tuchomysl, Tuchomír
Truneček zdrobnělina podst. jména trunk, truňk = doušek, napití, nápoj
Van Swieten cizí jméno
Váňová z osobního jména Václav
Wollerová pravděpodobně z německého Wolle = vlna
Zákostelská kdo bydlel za kostelem
Zeman zeman = drobný šlechtic s erbem, později svobodný majitel statku zapsaného v zemských deskách; časté příjmení svobodníků